Salgs- og leveringsbetingelser for Gert Nielsen A/S

1. Anvendelse

1.1. Alle leverancer fra Gert Nielsen Catering A/S (herefter kaldet sælger) sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre betingelserne er fraveget ved en skriftlig aftale.

1.2. Såfremt køber måtte angive særlige vilkår i sine indkøbsbetingelser, anses disse ikke som vedtaget, medmindre sælger skriftligt har accepteret dem.
 

2. Priser

2.1. Alle priser er i danske kr. og ekskl. moms. Sælger forbeholder sig ret til prisændringer, såfremt der sker ændring i valutakurser, told, skatter, afgifter eller andre omkostninger, som er indregnet i sælgers priser, og som udgør et tillæg til disse priser, hvor tillægget indtræder, efter at sælger har afgivet ordrebekræftelse eller tilbud.
 

3. Tilbud/ordre

3.1. Aftalen mellem køber og sælger anses for indgået, når sælger har modtaget og accepteret købers skriftlige ordre, eller når køber har accepteret sælgers tilbud. Såfremt aftale indgås mundtligt udgør sælgers ordrebekræftelse dokumentation for aftalens indhold.

3.2. Der tages forbehold for udsolgte varer og sortimentsændringer. Såfremt en vare er udsolgt, eller der sker en ændring i sælgers sortiment, kan sælger altid nægte at levere, uden at køber er berettiget til nogen form for erstatning eller godtgørelse som følge af forholdet.
 

4. Annullering af ordre og returnering af varer

4.1. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse. Såfremt annulleringen godkendes, skal køber altid erstatte sælgers omkostninger og sælgers tab vedrørende annullering eller ændring.

4.2. Animalske varer indenfor frost og køl må ikke tages tilbage i henhold til EU’s hygiejneforordning, såfremt de har været udenfor virksomhedens kontrol.

4.3. Købers ønske om vareombytning eller returnering af varer skal fremsættes indenfor 24 timer efter at varen er leveret. Sælger kan afvise købers ønske om ombytning eller returnering med henvisning til pkt. 4.1 ovenfor eller såfremt gældende bestemmelser vedrørende fødevaresikkerhed ikke kan dokumenteres overholdt af køber, mens varerne har været i købers varetægt.
 

5. Betaling

5.1. Betalingsbetingelser er løbende uge + 7 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.2. Såfremt købesummen ikke betales rettidigt, beregner sælger morarente på 2% pr. påbegyndt måned.

5.3. Ved manglende rettidig betaling, hvor sælger derfor er berettiget til at fremsende rykkere, pålægges et rykkergebyr på kr. 100 ekskl. moms pr. rykker, dog max i alt kr. 300 for samme forhold. Derudover er sælger ved forsinket betaling berettiget til at opkræve et fast kompensationsbeløb på kr. 310,00 til dækning af inddrivelsesomkostninger.

5.4. Køber er ikke berettiget til at foretage modregning eller tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer eller påståede mangler. En sådan tilbageholdelse/ modregning anses som værende væsentlig misligholdelse af parternes aftaler.

5.5. Sælger har altid ret til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.
 

6. Returemballage

6.1. Sælger fører regnskab med alt transportmateriel (returemballage), som anvendes i forbindelse med levering af varer til kunden eller som stilles til kundens rådighed.

6.2. Alt returemballage tilhører sælger og skal returneres på sælgers forlangende og altid, såfremt kunden stopper samhandlen med sælger.

6.3. Ved købers manglende returnering af returemballage, er sælger berettiget til at fakturere køber for sælgers omkostninger til den bortkomne/ej returnerede returemballage.
 

7. Mængdeafvigelser

7.1. Såfremt leverancen angår en mængde angivet i kilo eller liter, anses leverancen altid for at være sket retmæssigt, såfremt den faktiske leverede mængde ikke afviger mere end 10 % fra den på ordren, købers tilbud eller købers ordrebekræftelse angivne mængde.

7.2. Tab af vægt som følge af afkøling eller nedfrysning skal ikke anses som mængdeafvigelse, hvis vægttabet er mindre end 1 %.

8. Levering

8.1. Alle bestillinger, hvor den samlede købesum overstiger kr. 2.000,00 ekskl. moms, leveres fragtfrit på købers adresse. Ved andre leverancer betaler køber et fragtgebyr på kr. 145,00 ekskl. moms.

8.2. Ordre som leveres på en søndag tillægge et leveringsgebyr på 185,00 ekskl. moms uagtet købesum.

8.3. Med enhver ordre følger en følgeseddel.

8.4. Den angivne leveringstid er angivet omtrentlig og uforbindende.

8.5. Levering finder sted mandag til fredag i tidsrummet 06:00 - 14:00, med mindre andet aftales.
 

9. Undersøgelsespligt

9.1. Køber er i overensstemmelse med købelovens regler forpligtet til straks efter, at varen er modtaget, at foretage fornøden undersøgelse for at konstatere, hvorvidt varen er leveret uden mangler (mængde, art, kvalitet). Såfremt køber ønsker at påberåbe sig en mangel, skal der omgående gives skriftlig meddelelse om manglen direkte til sælger. Meddelelsen skal gives uden ugrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde være opdaget. Dette gælder tillige ved reklamation over eventuelle mængdedifferencer.

9.2. Såfremt køber ikke underretter sælger i henhold til ovennævnte, fortaber køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

9.3. Der gælder maximalt en 24 timers frist for påberåbelse af mangler. Alle reklamationer, der fremkommer efter denne frist, kan afvises af sælger.

9.4. Efter at køber har reklameret over de leverede varer, er køber uberettiget til at disponere over varerne, herunder returnere disse til sælger, uden sælgers skriftlige godkendelse.
 

10. Ansvar

10.1. Sælgers ansvar for mangler er begrænset til omlevering. Køber kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Omlevering skal finde sted inden for rimelig tid. Såfremt dette ikke sker, er køber berettiget til at hæve handlen.

10.2. Sælger er ikke ansvarlig for købers eventuelle driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader. Under alle omstændigheder kan sælgers erstatningspligt aldrig overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den pågældende leverance.
 

11. Produktansvar

11.1. Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, såfremt den leverede vare forvolder sådan skade. Såfremt den leverede vare forvolder personskade, er sælger kun ansvarlig, såfremt det kan godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger. Sælger fraskriver sig i videst muligt omfang sit ansvar for produktansvar.
 

12. Immaterielle rettigheder

12.1. Køber erhverver ingen ret til immaterielle rettigheder, herunder varemærker, varenavne eller lignende.

12.2. Køber er altid forpligtet til at overholde de retningslinjer, som sælger til enhver tid fastsætter vedrørende købers anvendelse af de omhandlede varemærker.
 

13. Ejendomsforbehold

13.1. Leverede varer forbliver sælgers ejendom, indtil det fulde fakturabeløb er indbetalt. Såfremt fakturabeløbet ikke er indbetalt til forfaldsdag, er sælger berettiget til at tilbagetage de leverede varer. Sælger er dog ikke forpligtet hertil.
 

14. Force majeure

14.1. Såfremt manglende opfyldelse af en aftale skyldes force majeure, er hverken sælger eller køber berettiget til erstatning eller berettiget til at ophæve aftalen.

14.2. Force majeure antages at foreligge, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelser, skypumpe, vulkanudbrud samt udbrudt arbejdskonflikt (uanset årsagen til arbejdskonflikten), brand eller lignende, som burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.
 

15. Lovvalg og værneting

15.1. Enhver tvist mellem parterne afgøres ved sælgers værneting ved anvendelse af dansk ret

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing